• 1158 Budapest, Késmárk utca 14/b Fszt.36.

Adatvédelmi Tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (KÜLSŐ)

2022. április 28.

 

Kiadás: 2

 

Módosítás: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

VKI Power Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/b. fszt. 36.

Adószám: 26735465-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-341942

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

 1. Általános tájékoztatás

 

 1. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a társaságunkhoz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.

 

 1. Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról,
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
  1. Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

 1. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A telephelyen elhelyezett elektronikus megfigyelő rendszer által közvetített adat (képfelvétel) a felvételen szereplő személy személyes adatának minősül. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

 1. Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

 1. Adatkezelés típusa

 

 1. Elektronikus megfigyelőrendszer: Társaságunk területén zárt rendszerű kamerarendszer (CCTV) működik, annak üzemeltetését az ingatlan bérbeadó látja el. Társaságunk elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos személyes adatokat nem kezel.

 

 1. Kép- és videófelvételek: Társaságunk székhelyén, valamint bármely más a társaságunk által szervezett – helyszíntől független – vállalati eseményeken és egyéb rendezvényeken kép- és videofelvételek nem készülnek.

 

 1. Magánszemély ügyfelek adatai: Társaságunk szolgáltatásai teljesítése és azok díjának beszedése érdekében a magánszemély megrendelők alábbi adatait tartja nyilván:

 

 

kezelt adat

jogalap

cél

törlés

hozzáférés

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • email cím
 • szem ig szám
 • bankszámlaszám

GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont szerződés teljesítése

Az ügyfél beazonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás, a szerződés létrehozása és teljesítése, a szolgáltatás megfelelő nyújtásának biztosítása.

Az adóellenőrzés elévülésének határidejének végéig

ügyvezető, pénzügyes, irodavezető

 • születési hely és idő
 • anyja lánykori neve
 • adóazonosító

GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont jogos érdek

Követelés behajtása

A Ptk. szerinti elévülési idő (5 év)

ügyvezető, pénzügyes

 

 1. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai: Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk által új munkavállalók jelentkezése esetén kezelt személyes adatok köre az alábbi:

 

kezelt adat

jogalap

cél

törlés

hozzáférés

 • vezetéknév, keresztnév, születési név
 • születési hely és idő
 • lakcím, e-mail cím
 • telefonszám (mobil, vezetékes)
 • tanulmányokra vonatkozó adatok
 • munkahelyekre vonatkozó adatok
 • idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
 • megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk
 • egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia / vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, díjak és egyéb dokumentumok, az ezekben megadott információk, fényképfelvétel.

GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont szerződés létrehozása

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a jelentkezők jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtsunk, továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő pozíciókra a jelentkezők foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, elősegítsük az Ön foglalkoztatását.

Minden félévben az 1 évesnél régebbi önéletrajzok törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek

 

ügyvezető, irodavezető

 

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást, továbbá, hogy a munkaviszony létrehozása érdekében el tudjunk járni.

 

Társaságunk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

 

Az álláshirdetésre jelentkezéskor lehetőség van ajánlást vagy olyan referenciát megadni, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben azonban a jelentkező feladata és felelőssége, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa.

 

Jelentkezésével a jelentkező hozzájárul, hogy az általa megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük állásajánlattal, vagy álláskereséssel kapcsolatos rendezvényekkel, előadásokkal. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

 

Társaságunk a jelen pont szerinti adatkezelésről az álláshirdetés során tájékoztatja a jelentkezőket.

 

 1. Honlapon elhelyezett cookie-k

 

A Látogató a weboldali űrlapok elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy társaságunk személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje.

 

kezelt adat

jogalap

cél

törlés

hozzáférés

IP cím

GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont jogos érdek

Az adatok kezelésére az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához kerülnek gyűjtésre.

Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése.

Honlapon elhelyezett cookie-k: látogatás végétől számított 30 perc

rendszergazda

 

Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a Látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

 

A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a Látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics webanalitikai szolgáltatással méri. A Google Analytics működése során számos jellemzőjét naplózza a Látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a Látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban. A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján.

 

A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A Szolgáltató a cookie-knak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben stb. Ez azért is fontos, mert az Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldalt és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

 

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a Felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a Felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngészőprogram bezárásakor. 

 

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

A Szolgáltató az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

 

 1. Honlapon tárolt űrlapok

 

Honlapunkon (https://vkipower.hu/) űrlapokat nem kezelünk.

 

 1. Partneri kapcsolattartói adatok:

 

Az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás megkönnyítése és a szerződések megkötése és teljesítésének elősegítése céljából társaságunk nyilvántartja az üzleti partnerek kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait: név, email cím, telefonszám, munkakör.

 

kezelt adat

jogalap

cél

törlés

hozzáférés

 Magánszemély:

 • név
 • email cím, telefonszám
 • lakcím
 • szül hely, idő, anyja lánykori neve
 • szem ig szám
 • adóazonosító
 • bankszámlaszám

Cég:

 • kapcsolattartók elérhetőségei (név, telefonszám, email cím)

Egyéni Vállalkozó:

 • név
 • vállalkozás címe
 • email cím
 • telefonszám
 • egyéni vállalkozói nyilvántartási szám
 • adószám

GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont jogos érdek

Az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás megkönnyítése és a szerződések megkötése és teljesítésének elősegítése céljából.

Partneri kapcsolattartói adatok: a kapcsolattartói minőség megszűnésétől számított 30 nappal később

ügyvezető, pénzügyes, irodavezető

 

A fentiekben meghatározott személyes adatok a nem természetes személy szerződő partnerünk munkavállalójáé, így a személyes adatokat a szerződéses partnerünk továbbítja társaságunk felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Társaságunk a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a szerződéses partner jogos érdekében veszi át tőle és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig. A GDPR 6. cikk (1) (f) pontjára történő hivatkozásra tekintettel társaságunk külön dokumentálja, hogy a harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.

 

 1. Kép-, hang és videófelvételek: Társaságunk kép-, videó- és hangfelvételek rögzítését nem végez.

 

 1. A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás, adatfeldolgozók

 

 1. Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerül sor, kivéve, azon álláshirdetésre jelentkező személyeket, akikkel a munkaviszonyra vonatkozóan megállapodás jött létre.

 

 1. A jelen szabályzat elfogadásával az alábbi partnerek és a hatóságok részére történő továbbításához az érintettek hozzájárulnak.

 

 • Mediátor Mérleg Digitális Könyvelő Iroda Kft. (könyvelő):

- magánszemély - név, szül. hely és idő, anyja lánykori neve, adóazonosító, email cím, telefonszám, lakcím, személyi igazolvány szám, bankszámlaszám;

- egyéni vállalkozó – név, vállalkozás címe, email cím, telefonszám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, adószám;

 • Kéri Ügyvédi Iroda:

- magánszemély - név, szül. hely és idő, anyja lánykori neve, adóazonosító, email cím, telefonszám, lakcím, személyi igazolvány szám, bankszámlaszám;

- egyéni vállalkozó – név, vállalkozás címe, email cím, telefonszám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, adószám;

 • Webrakéta Kft. (honlap üzemeltető, domain szolgáltató): session ID

 

 1. Társaságunk továbbá jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan, az egyedi eset összes körülményének gondos mérlegelése után közölhet személyes adatot egy személyében változó, de tárgykörében korlátozott személyi körrel.

 

 1. Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja

 

 1. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen szabályzatban foglalt célokból kerül sor.

 

 1. A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

 

 1. Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk c) pont), a Társaságunk vagy harmadik személy jogos érdeke (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk f) pont), a Társaságunkkal létrejött szerződés végrehajtása (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

 

 1. Adatok biztonsága

 

 1. A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

 

 1. Az adatkezelésre jogosultak köre

 

 1. Társaságunk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, illetve társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló együttműködő partnerei, illetve az érintett saját maga jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.

 

 1. Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában az ügyvezető valamennyi adathoz hozzáférhet, azon túl a jelen szabályzatban foglalt munkavállalók jogosultak hozzáférésre.

 

 1. Társaságunk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért Társaságunk nem vállal felelősséget.

 

 1. Ellenőrzés

 

 1. Nyilatkozunk, hogy az itt szabályozott megfigyelésre és ellenőrzésre kizárólag abban az esetben kerül sor és akkor is kizárólag a konkrét elérni kívánt cél érdekében annak keretein belül, amikor az a társaságunknak, valamely munkavállalójának (így különösen vagyonvédelem) vagy valamely partner gazdaságilag indokolható érdeke. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

 

 1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa. - A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

 

 1. Rögzítjük, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más mód, eljárás, amellyel a fent rögzített cél elérhető, és amely adatkezeléssel nem járó, illetőleg szűkebb körű adatkezeléssel járó megoldás volna.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

 1. Az adatkezelés az ahhoz való hozzájárulás megadásával kezdődik.

 

 1. Az adatokat társaságunk az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését (de legkésőbb adóellenőrzés elévülésének határidejének végével).

 

 1. Társaságunk által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Az erre vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben társaságunk mindenkor haladéktalanul eleget tesz.

 

 1. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére társaságunk tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az office@vkipower.hu email címen kérhető.

 

 1. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre társaságunk helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.

 

 1. Az érintett jogai

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését, továbbá az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségeket illetően. Társaságunk e kötelezettségének a jelen tájékoztatónak az alábbi elérési helyen történő közzététele útján tesz eleget: https://vkipower.hu/

 

 1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti Társaságunktól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;
 • az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Ha az érintett adatai változnak, vagy hibásan rögzítettük őket, jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

 1. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Jogszabályban (GDPR 17. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük. Társaságunknak ugyanakkor egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, társaságunkra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy társaságunkra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok alábbi kategóriái esetében:

 • munkaügyi adatok (munkavállaló bejelentése, bérszámfejtés, bevallások stb.);
 • jelenléti íven, továbbá távolléttel kapcsolatban kezelt személyes adatok;
 • munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban kezelt adatok;
 • munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi és információbiztonsági oktatásokkal kapcsolatban kezelt adatok;
 • előírt foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok;
 • munkavégzéshez szükséges, jogszabályban előírt képesítéssel, minősítéssel kapcsolatos személyes adatok.

 

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Társaságunk, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 1. Panasztételi jog

Az érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. A jogérvényesítés lehetőségéről további részleteket a jelen tájékoztató 10. pontja tartalmaz.

 

 1. Jogérvényesítés

 

 1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

 

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

 1. Az érintett bírósághoz fordulhat:
 • a felvilágosítás megtagadása,
 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
 • jogainak megsértése esetén, továbbá
 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 

 1. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. Incidenskezelés

 

 1. Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Amint társaságunk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.

 

 1. Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.

 

 1. Hatályba lépés

Jelen szabályzat 2022. április 28. nappal lép hatályba és visszavonásig érvényes. Ezzel minden korábbi szabályzat hatályát veszti.

 

A VKI Power Kft. fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot megváltoztathatja, vagy érvénytelenítheti, amennyiben szükségesnek látja. A szabályzatot a Társaságunk vezetése szükséges időközönként felülvizsgálja, és a változásokat ismerteti az érintettekkel.